Probeton, de referentie voor normalisatie en certificatie

PROBETON is een sectorale organisatie en certificatie-instelling voor het BENOR-merk. Het BENOR-merk is een vrijwillig Belgisch kwaliteitsmerk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Het beheer wordt toevertrouwd aan de BENOR VZW in samenwerking met zogenaamde sectorale organisaties (OSO). De sectorale organisaties zorgen voor het opstellen van technische en reglementaire voorschriften voor het BENOR-merk in welbepaalde sectoren en zien erop toe dat deze voorschriften afgestemd zijn op de behoeften op het terrein. Zowel Belgische normen (NBN) als technische voorschriften (PTV) kunnen de grondslag vormen van het BENOR-merk. De spelregels worden uitgewerkt in toepassingsreglementen (TR). PROBETON is sectorale organisatie voor de geprefabriceerde betonproducten.

Verder treedt PROBETON op als certificatie-instelling (OCI) voor het BENOR-merk. Als certificeerder gaan wij na of de fabrikant de overeenkomstigheid van zijn betonproduct met de technische specificaties kan waarborgen en waken wij erover dat de producent nauwgezet de taken uitvoert die hem door de reglementen worden opgelegd.

probeton

Geschiedenis

PROBETON (PROducten van BETON) werd opgericht in 1983 op initiatief van het toenmalige Ministerie van Openbare Werken, de Federatie van de
betonindustrie (FEBE) en het toenmalig Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) met het oog op het beheer en de controle van het BENOR-merk in de sector van de betonindustrie. De missie van PROBETON bestaat erin alle partijen te verenigen die belang hebben bij de kwaliteit van betonproducten en op dat vlak dé referentie te zijn in België. Zo verzorgt PROBETON het kader waarin normalisatie, certificatie en keuring van betonproducten op een efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand gebracht worden.

PROBETON is een onpartijdige en betrouwbare partner die de kwaliteit van betonproducten bevordert en hierover objectieve kennis verspreidt. PROBETON stelt een efficiënte organisatie ter beschikking die steunt op de actieve samenwerking met experts en op de inzet van competente en gemotiveerde medewerkers.

Informatie en ondersteuning

Kiezen voor PROBETON is kiezen voor een persoonlijke relatie met een organisatie op mensenmaat. Onze doelstelling is om met een beperkt aantal formaliteiten een zo groot mogelijke nauwgezetheid aan de dag te leggen.

Onpartijdigheid, een bijkomende waarborg

PROBETON staat voor objectiviteit. De non-profitstatus en de structuur van de interne organisatie van PROBETON staan garant voor een neutrale en onpartijdige houding in elk dossier. De werkzaamheden van PROBETON staan onder het toezicht van de Raad van Bestuur die evenwichtig samengesteld is uit vertegenwoordigers van openbare en privé instanties.

 • Certificeerder in het kader van de CE-Markering
  Sinds de invoering van de CE-markering voor de betonproducten is PROBETON aangemeld bij de Europese instanties om de CE-certificatie te verzorgen in onze sector. Wij leveren CE- certificaten af voor betonproducten die worden onderworpen aan specifieke beoordelingssystemen: certificaten van prestatiebestendigheid onder AVCP 1 en conformiteitscertificaten van productiecontrole in de fabriek onder AVCP 2+.
 • Sectorale operator voor de normalisatie
  PROBETON werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) aangeduid als sectorale operator. In die hoedanigheid beheren wij 3 normalisatiecommissies in onze expertisedomeinen:
  o normalisatiecommissie E177 voor elementen van geautoclaveerd cellenbeton en van beton met lichte granulaten en een open structuur
  o normalisatiecommissie E178 voor bestratingsproducten
  o normalisatiecommissie E229 voor geprefabriceerde betonproducten

Normalisatie

Normalisatie is het proces dat leidt tot de publicatie van normen. Volgens CEN, het Europees Comité voor normalisatie, is een norm een document dat regels, richtlijnen of kenmerken bepaalt voor gemeenschappelijk en herhaaldelijk gebruik aangaande activiteiten (processen of diensten) of het resultaat van deze activiteiten (producten) met het oog op een optimaal niveau van orde in een welbepaalde context. Een norm wordt opgesteld om toegepast te worden.

Volgens de wet van 3 april 2003, zoals gewijzigd door de wet van 28 februari 2013, heeft het Normalisatiebureau (NBN) als opdracht Belgische normen te ontwikkelen.

Voor het uitvoeren van deze opdracht steunt het NBN in een groot aantal sectoren op zogenaamde sectorale operatoren, die allemaal expert zijn in hun activiteitendomein. De sectorale operatoren zorgen voor de administratieve en technische opvolging van één of meer normalisatiecommissies. Voor de ontwikkeling van de normen kunnen het NBN en de sectorale operatoren rekenen op de medewerking van talrijke Belgische experten die actief zijn in de normalisatiecommissies. Zo kan ervoor gezorgd worden dat de normen rekening houden met de belangen en standpunten van Belgische ondernemingen, aandacht hebben voor de bescherming van het milieu en van de consument en bijdragen aan het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven.

Jaarlijks maakt het NBN een normalisatieprogramma op dat een overzicht geeft van de lopende normontwerpen. Dit programma is afgestemd op de structuur van de normalisatiewerkzaamheden op Europees (CEN) en internationaal (ISO) niveau