Benor, uw kwaliteitslabel

Voor uw openbare en privéprojecten is het BENOR-label sinds 50 jaar de belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product.

Het BENOR-merk werd opgericht in 1954 door het toenmalige Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), dat inmiddels opgevolgd werd door het Belgisch Normalisatiebureau (NBN). Het is een vrijwillig Belgisch collectief kwaliteitsmerk, dat de overeenkomstigheid van een product met technische referentiespecificaties certificeert volgens regels die zijn vastgelegd in een BENOR-toepassingsreglement. Indien aan de voorwaarden van dit toepassingsreglement voldaan is, wordt aan de fabrikant de vergunning verleend tot gebruik van het BENOR-merk voor dat product en wordt hem een BENOR-certificaat uitgereikt. Het NBN heeft het;beheer van het BENOR-merk toevertrouwd aan de BENOR VZW, in samenwerking met sectorale organisaties.

PROBETON neemt sinds de jaren ’80 het beheer waar van het BENOR-merk in de betonindustrie. Deze positie werd in 2014 bevestigd door de erkenning van PROBETON als sectorale organisatie door BENOR VZW. De eerste BENOR-vergunningen voor betonbuizen werden door PROBETON afgeleverd in 1986. In de daaropvolgende jaren werd het BENOR- merk snel uitgebreid tot andere producten voor infrastructuurwerken. In 1987 werd het BENOR-merk voor de metselstenen overgenomen van FEBE. In 1989 startte de BENOR-certificatie in de sector van de structuurelementen met de aflevering van de eerste BENOR-vergunningen voor holle vloerelementen.

New-Jersey

Referentiespecificaties

Het BENOR-merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met de geldende referentiespecificaties en toepassingsreglementen. Deze documenten komen tot stand in consensus en worden aanzien als regels van goed vakmanschap.
Volgende types referentiespecificaties kunnen de technische grondslag van het BENOR-merk voor betonproducten vormen:

 • een Europese productnorm (NBN EN)
  De Europese productnormen worden opgemaakt door de bevoegde Technische Comités van CEN en vervolgens geregistreerd en gepubliceerd door de nationale normalisatie-instellingen (het NBN in België).
 • een Belgische productnorm (NBN)
  De Belgische productnormen worden opgesteld door Belgische normalisatiecommissies en gepubliceerd door het NBN. De Belgische productnormen voor betonproducten behoren tot de reeks NBN B 21. Dit kunnen autonome productnormen betreffen, of nationale aanvullingen of toepassingsnormen bij een NBN EN.
 • Technische Voorschriften (PTV).
  De PTV worden opgesteld en gepubliceerd door de bevoegde Technische Comités van PROBETON bij ontstentenis van een productnorm of als aanvulling ervan.

Deze referentiespecificaties kunnen gebruikt worden als referentie voor de lastenboeken. In het kader van het BENOR-merk voor betonproducten gelden naast het algemeen productcertificatiereglement (PCR) productgebonden toepassingsreglementen (TR) die eventueel verwijzen naar een algemeen toepassingsreglement (ATR):

 • Het productcertificatiereglement (PCR) bevat de algemene certificatie- en keuringsregels die van toepassing zijn op alle betonproducten waarvoor het BENOR- merk wordt beheerd door PROBETON.
 • Een algemeen toepassingsreglement (ATR) bevat de gemeenschappelijke aanvullende certificatie- en keuringsregels die voor een bepaald domein van toepassing zijn, te weten het ATR 100 voor betonproducten in de infrastructuursector en het ATR 21-600 voor betonproducten die vervaardigd worden op basis van NBN B 21-600.
 • Een productgebonden toepassingsreglement (TR) bevat de specifieke aanvullende certificatie- en keuringsregels aangaande het betreffende product of productgroep die het voorwerp uitmaakt van een technische verwijzingsspecificatie (PTV, NBN en/of NBN EN).

Identificatie

De identificatie van een BENOR-betonproduct omvat minstens:

 • het BENOR-logo
 • het vergunningsnummer van de fabrikant
 • de productiedatum.

De levering van betonproducten onder het BENOR-merk kan nagegaan worden aan de hand van:

 • de BENOR-identificatiegegevens op het product of de verpakking
 • de vermelding van BENOR op de leveringsdocumenten, indien beschikbaar met aanduiding van de hoeveelheid en de identificatie van de geleverde fabrikaten
 • de gegevens op het BENOR-certificaat, desgevallend aangevuld door de BENOR- Bijlage. Op eenvoudig verzoek wordt door de vergunninghouder een afschrift van zijn geldige BENOR-certificaat en in het voorkomend geval van de door PROBETON gewaarmerkte BENOR-Bijlage, verstrekt
 • de lijst van BENOR-vergunninghouders om na te gaan of een fabrikant beschikt over een BENOR-vergunning voor het geleverde product.

Draagwijdte

Het BENOR-merk van een bepaald product heeft betrekking op kenmerken van het eindproduct die worden omschreven in de verschillende toepassingsreglementen (TR).
Het BENOR-merk geeft aan dat er een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is op basis van zijn industriële zelfcontrole de overeenkomstigheid van het product doorlopend te waarborgen. De fabrikant blijft zelf verantwoordelijk voor de verklaring van de prestaties van de kenmerken van het gecertificeerde product. Het BENOR- merk verklaart niet de overeenkomstigheid van de prestaties van de essentiële kenmerken die, indien van toepassing, door de fabrikant zelf onder de CE-markering verklaard worden en treedt dus niet in de plaats van de CE-markering.
Indien de BENOR-vergunning betrekking heeft op standaardelementen of fabrieksstandaardelementen dan vormt de BENOR-Bijlage een vaste bijlage bij het BENOR- certificaat. De BENOR-Bijlage verstrekt de gegevens aangaande de kenmerken van de gecertificeerde (fabrieks)standaardelementen. De geldige versie van de BENOR-Bijlage is door PROBETON gewaarmerkt.
De BENOR-vergunning voor een betonproduct geldt niet noodzakelijk voor het volledige productgamma. De nodige gegevens worden opgenomen op het BENOR-certificaat en desgevallend in de BENOR-Bijlage. Een certificaat heeft een maximum geldigheidsduur van 3 jaar.